تقاطع غیر هم سطح شهید مطهری شهر قزوین

  • تقاطع غیر هم سطح شهید مطهری شهر قزوین
محل اجرا : بزرگراه قزوین - کرج
وزن سازه : 600 تن
کارفرما : شرکت نصر اصفهان