ساخت و نصب سازه های فلزی ورزشگاه کارگران شهر نائین

  • ساخت و نصب سازه های فلزی ورزشگاه کارگران شهر نائین
محل اجرا : اصفهان، نایین
وزن سازه : 400 تن
کارفرما : شرکت مهندسی پارس ستون